Դրույթներ և պայմաններ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ


1. Սահմանումներ`


1.1 «Ընկերություն» նշանակում է «ԱԳԱ-ՍԻՍԹԵՄՍ» ՍՊԸ, որը հանդիսանում է Կայքի հիմնադիրը և պատասխանատուն։


1.2 «Կայք» նշանակում է www.psyguard.me


1.3 «Ծառայություն» նշանակում է Կայքի տիրույթում գտնվող մասնագիտացված առցանց հարթակ, որը թույլ է տալիս իրականացնել առցանց խորհրդատվություն Հոգեբանի և Այցելուի միջև:


1.4 «Այցելու» նշանակում է ֆիզիկական անձ, ով Ծառայության միջոցով կապ է հաստատել Հոգեբանի հետ և ցանկություն է հայտնել օգտվելու Հոգեբանի առցանց ծառայություններից:


1.5 «Հոգեբան» նշանակում է հոգեբանության ոլորտում բարձրագույն կրթություն ստացած և Ընկերության կողմից ընտրված մասնագետ, որը գրանցված է Կայքում և Կայքի միջոցով տրամադրում է հոգեբանական առցանց խորհրդատվություն։ 


1.6 «Կողմեր» Այցելուն և Հոգեբանը միասին հիշատակվելու դեպքում։


1.7 «Այցելուի անձնական հաշիվ» նշանակում է Կայքում համապատասխան հարթակ, որտեղ Այցելուն պարտավոր է լրացնել իր անձնական տվյալները, գործող հեռախոսահամար՝ վերջինիս հետ կապ հաստատելու համար և կցել վավեր բանկային քարտ (քարտեր) և տրամադրել այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ 


1.8 «Առցանց խորհրդատվություն» նշանակում է առցանց հոգեբանական խորհրդատվություն, որը տեղի է ունենում Կայքում գրանցված Հոգեբանի և Այցելուի միջև՝ ձայնային և/կամ տեսահաղորդակցության միջոցով։ Առցանց մեկանգամյա խորհրդատվության տևողությունը 1 ժամ է։


2. Համաձայնագրի առարկան


2.1 Սույն Համաձայնագիրը կարգավորում է www.psyguard.me կայքի և այն օգտագործողների՝ Հոգեբանների և Այցելուների, ինչպես նաև Ընկերության և Կողմերի միջև հարաբերությունները:


3. Ծառայություների բովանդակություն


3.1 Ընկերության և Հոգեբանի միջև հարաբերությունները


3.1.1 Հոգեբանը գրանցվում է Կայքում և լրացնում անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ կցելով Կայքի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը։ 


3.1.2 Հոգեբանը, գրանցվելով Կայքում, ընդունում է սույն Համաձայնագրով սահմանված պայմանները։ Հոգեբանը Կայքի միջոցով ծառայություններ մատուցելիս պարտավոր է առաջնորդվել Ամերիկյան Հոգեբանական Ասոցիացիայի (American Psychological Association's) կողմից սահմանված էթիկայի նորմերով (https://www.apa.org/ethics/code/index?item=1):


3.1.3 Ընկերությունը ստուգում է Հոգեբանի կողմից տրամադրված տեղեկությունները և դրանց արժանահավատության վերաբերյալ կասկածի բացակայության պարագայում՝ հաստատում է Հոգեբանի գրանցումը, ինչից հետո Հոգեբանի համար հասանելի են դառնում Կայքի հնարավորությունները, այդ թվում՝ վերջինս հնարավորություն է ստանում կայքի միջոցով տրամադրել Առցանց խորհրդատվություն։


3.1.4 Եթե Հոգեբանի գրանցումից հետո պարզ է դառնում, որ վերջինիս կողմից ներկայացված տեղեկությունները և/կամ փաստաթղթերը կեղծ են կամ ոչ արժանահավատ, ապա Ընկերությունն իրավունք ունի դադարեցնել Հոգեբանի գրանցումը՝ ջնջելով վերջինիս հաշիվը, կամ կասեցնել գրանցումը՝ լրացուցիչ ստուգումներ իրականացնելու նպատակով։


3.1.5 Հոգեբանը պարտավոր է պահպանել Կայքում իր Անձնական հաշվի մուտքանվան և գաղտնաբառի գաղտնիությունը և հասանելի չդարձնել դրանք այլ անձանց համար։ Եթե Հոգեբանը մոռացել է մուտքանունը և/կամ գաղտնաբառը, կամ կասկած ունի, որ իր Անձնական հաշիվը հասանելի է դարձել այլ անձանց համար, ապա պետք է անհապաղ տեղյակ պահի Ընկերությանը։


3.1.6 Եթե Այցելուի կողմից Հոգեբանի, վերջինիս կողմից մատուցվող Առցանց Խորհրդատվության կամ որևէ այլ հարցի վերաբերյալ ներկայացվում է բողոք, ապա Ընկերությունն իրավունք ունի Հոգեբանից գրավոր կերպով պահանջել ներկայացնել բացատրություն ներկայացված բողոքի վերաբերյալ՝ դրան լուծում տալու նպատակով։ Ընկերությունը պետք է ձգտի նման ուսումնասիրություններն իրականացնել ողջամիտ ժամկետում, որի ընթացքում Ընկերությունն իրավունք ունի կասեցնել Հոգեբանի գրանցումը՝ ժամանակավորապես դադարեցնելով վերջինիս կողմից Առցանց խորհրդատվության տրամադրման հնարավորությունը։ Եթե ուսումնասիրության ընթացքում պարզվի, որ Հոգեբանի կողմից թույլ են տրվել տեխնիկական թերացումներ, էթիկայի նորմերի կամ որևէ այլ խախտումներ, ապա Ընկերությունը Հոգեբանի նկատմամբ կարող է կիրառել հետևյալ պատասխանատվության միջոցներից որևէ մեկը՝

  • ծառայության վճարի պահում, 
  • առցանց խորհրդատվության տրամադրման կասեցում,
  • համագործակցության դադարեցում։


3.1.7 Հոգեբանն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ միակողմանի հրաժարվել Կայքի միջոցով Ընկերության կողմից մատուցվող Ծառայություններից։


3.2 Ընկերության և Այցելուի միջև հարաբերությունները


3.2.1 Այցելուն, Ընկերության ծառայություններից և Առցանց խորհրդատվությունից օգտվելու համար, պետք է գրանցվի Կայքում, մուտք գործի Անձնական հաշիվ, լրացնի Անձնական հաշվի համապատասխան բաժինները՝ տրամադրի անձնական տվյալներ, գործող հեռախոսահամար և կցի վավեր բանկային քարտ (քարտեր)։ Անհրաժեշտության դեպքում Ընկերությունը Այցելուից կարող է պահանջել նաև լրացուցիչ այլ տեղեկատվություն։


3.2.2 Այցելուն, գրանցվելով Կայքում, ընդունում է սույն Համաձայնագրով սահմանված պայմանները։


3.2.3 Այցելուն պարտավոր է պահպանել Կայքում իր Անձնական հաշվի մուտքանվան և գաղտնաբառի գաղտնիությունը և հասանելի չդարձնել դրանք այլ անձանց համար։ Եթե Այցելուն մոռացել է մուտքանունը և/կամ գաղտնաբառը, կամ կասկած ունի, որ իր Անձնական հաշիվը հասանելի է դարձել այլ անձանց համար, ապա պետք է անհապաղ տեղյակ պահի Ընկերությանը։


3.2.4 Այցելուն իրավունք ունի Ընկերությունից պահանջելու ժամանակին և պատշաճ կերպով կատարել սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտականությունները։


3.2.5 Այցելուի կողմից առանց հարգելի պատճառի Առցանց խորհրդատվությունը ընդհատելու, դադարեցնելու պարագայում վերջինիս կողմից վճարված գումարը ետ չի վերադարձվում։


3.2.6 Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Այցելուի մոտ անհրաժեշտ ծրագրային ապահովման կամ համացանցի հասանելիության բացակայության կամ տեխնիկական խնդիրների պատճառով Ծառայությունների մատուցման անհնարինության կամ ոչ պատշաճ մատուցված Ծառայությունների համար:


3.2.7 Հոգեբանի կողմից մատուցվող ծառայություններից դժգոհ լինելու դեպքում Այցելուն իրավունք ունի համապատասխան բողոք ներկայացնել Ընկերությանը։ Ընկերությունը պարտավոր է բողոքը քննել և դրան լուծում տալ ողջամիտ ժամկետում, ինչի մասին սեղմ ժամկետում պարտավոր է հայտնել Այցելուին։


3.2.8 Ընկերությունը կարող է կասեցնել կամ դադարեցնել Այցելուին Ծառայություններ մատուցել, եթե վերջինիս չի կատարել կամ ոչ պատշաճ է կատարել սույն Համաձայնագրով սահմանված իր պարտականությունները:


3.2.9 Այցելուն իրավունք ունի միակողմանի հրաժարվել Ընկերության կողմից մատուցվող Ծառայություններից։


3.3 Հոգեբանի և Այցելուի միջև հարաբերությունները


3.3.1 Այցելուն, գրանցվելով Կայքում, հնարավորություն է ստանում իր համար ցանկալի օրը և ժամին, իր կողմից ընտրված Հոգեբանի մոտ գրանցվել այցի՝ Առցանց խորհրդատվություն ստանալու նպատակով։ Հոգեբանի կողմից գրանցումը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հաստատելուց հետո Այցելուից գանձվում է ծառայության վճարը սույն Համաձայնագրի 4-րդ կետով սահմանված կարգով և պայմաններով։ 


3.3.2 Հոգեբանը պարտավորվում է Այցելուին տրամադրել Առցանց խորհրդատվություն՝ Այցելուի անհատական կարիքներին համապատասխան։  


3.3.3 Այցելուն պարտավոր է հետևել իր և Հոգեբանի միջև համաձայնեցված Առցանց խորհրդատվությունների ժամանակացույցին և ցանկացած ժամային փոփոխության վերաբերյալ տեղյակ պահել Հոգեբանին՝ նշանակված Առցանց խորհրդատվության ժամից առնվազն 24 ժամ շուտ։


3.3.4 Հոգեբանը պարտավոր է հետևել իր և Այցելուի միջև համաձայնեցված Առցանց խորհրդատվությունների ժամանակացույցին և ցանկացած ժամային փոփոխության վերաբերյալ տեղյակ պահել Այցելուին՝ նշանակված Առցանց խորհրդատվության ժամից առնվազն 24 ժամ շուտ։


3.3.5 Այն դեպքում, երբ Այցելուն բաց է թողել Հոգեբանի հետ համաձայնեցված Առցանց խորհրդատվությունը և Հոգեբանին ծանուցել է Առցանց խորհրդատվության տեղափոխման մասին սահմանված 24 ժամից ավելի ուշ ժամկետում, ապա վճարված գումարը Այցելուին չի վերադարձվում: Բացառություն կարող են կազմել այն դեպքերը, երբ սահմանված ժամկետի խախտմամբ Առցանց խորհրդատվության տեղափոխումը, Ընկերության ներկայացված տեղեկությունների հիման վրա, Հոգեբանը համարել է հարգելի։


3.3.6 Այն դեպքում, երբ ​​առցանց խորհրդատվությունը չի կայացել Հոգեբանի պատճառով և վերջինս Այցելուին ծանուցել է Առցանց խորհրդատվության տեղափոխման մասին սահմանված 24 ժամից ավելի ուշ ժամկետում, ապա Այցելուի կողմից վճարված գումարն ուղղվում է հաջորդ Առցանց խորհրդատվությանը։


3.3.7 Այցելուն իրավունք ունի իր Անձնական հաշվի միջոցով Առցանց խորհրդատվությանը գրանցել ևս մեկ կամ մի քանի հոգու (խմբային խորհրդատվություն)՝ նախապես ստանալով Հոգեբանի համաձայնությունը։ 


3.3.8 Այցելուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվել Հոգեբանի ծառայություններից։


3.3.9 Հոգեբանն իրավունք ունի հրաժարվել Այցելուին Առցանց խորհրդատվության հետագա մատուցումից՝ չհաստատելով վերջինիս ամրագրման հայտերը։


4. Վճարման կարգը և պայմանները


4.1 Ընկերության Կայքի միջոցով Հոգեբանի կողմից Այցելուին տրամադրվող Առցանց խորհրդատվությունը վճարովի ծառայություն է։ Յուրաքանչյուր Հոգեբան իր կողմից մատուցվող ծառայությունների արժեքն ինքնուրույն է որոշում և նշում է իր անձնական էջում։ Հոգեբանն իրավունք ունի փոփոխել իր կողմից մատուցվող ծառայությունների արժեքը, ինչի մասին նշում է կատարում իր անձնական էջում և այդ պահից Այցելուն համարվում է ծանուցված փոփոխության մասին։


4.2 Այցելուի կողմից Առցանց խորհրդատվության դիմաց վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ Այցելուի կողմից նախապես կցված բանկային քարտի միջոցով։


4.3 Այցելուի կողմից վճարման ենթակա ծառայության վճարը գանձվում է Առցանց խորհրդատվության օրը և ժամը հաստատելուց անմիջապես հետո։


4.4 Այցելուի կողմից բոլոր վճարումները կատարվում են Կայքի միջոցով և սույն Համաձայանագրում նշված գումարից բացի Այցելուն Ընկերությանը և/կամ Հոգաբանին որևէ այլ գումար (այդ թվում՝ միջնորդավճար) վճարելու պարտականություն չի կրում։ 


4.5 Այցելուի բանկային քարտին բավարար չափով գումարի բացակության, քարտի ապաակտիվացման կամ որևէ այլ պատճառով ծառայության վճարը գանձելու անհնարինության դեպքում, այցը համարվում է չհաստատված, ինչի մասին Այցելուն ստանում է ծանուցում։


4.6 Այցելուի կողմից Հոգեբանին վճարման ենթակա գումարը գանձվում է Ընկերության կողմից, որն էլ մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-րդ օրը այդ գումարը փոխանցում է Հոգեբանի կողմից նախապես նշված հաշվեհամարին՝ գանձելով Հոգեբանների գրանցման ուղեցույցով սահմանված միջնորդավճարը։ Եթե Հոգեբանի կողմից տրամադրվել է օտարերկրյա բանկի (ֆինանսավարկային հաստատության) հաշվեհամար, ապա միջազգային փոխանցումներ կատարելու համար սահմանված ծառայության վճարներն ենթակա են վճարման Հոգեբանի կողմից։


4.7 Հոգեբանի և Ընկերության համագործակցության դադարման դեպքում Ընկերությունը 30 օրացուցային օրվա ընթացքում պարտավոր է Հոգեբանի հետ կատարել վերջնահաշվարկ։


5. Պատասխանատվություն


5.1 Ընկերությունը ապահովում է Առցանց խորհրդատվությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ Կայքի անխափան աշխատանքը և, ըստ անհրաժեշտության, Հոգեբաններին և/կամ Այցելուներին տրամադրում է խորհրդատվություն Կայքում գրանցվելու և Ծառայություններ մատուցելու ու դրանցից օգտվելու վերաբերյալ։


5.2 Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Առցանց խորհրդատվությունների ընթացքի և/կամ արդյունքների համար:


5.3 Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Այցելուի և Հոգեբանի վարքագծի, ինչպես նաև Հոգեբանի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի համար։


5.4 Հոգեբանները չեն հանդիսանում Ընկերության աշխատակիցները և Ընկերությանը որևէ ծառայություն չեն մատուցում։ Ընկերությունը չի հանդիսանում Հոգեբանների հարկային գործակալը։ Յուրաքանչյուր Հոգեբան ինքն է հաշվարկում և վճարում իր կողմից վճարման ենթակա հարկերը և այլ պարտադիր վճարները։ Ընկերությունը հոգաբանի կողմից իր հարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն չի կրում։


5.5 Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Հոգեբանի կողմից իր հարկային պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար։


6. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ֆորս-մաժոր)


6.1 Սույն համաձայնագրով սահմանված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում պարտավորությունների կատարումը: 


7. Այլ պայմաններ


7.1 Ծառայությունների մատուցման կապակցությամբ ծագած իրավահարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Սույն համաձայնագրով չկարգավորված բոլոր հարցերը ենթակա են լուծման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության։


7.2 Կողմերի միջև ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերի լուծումը հանձնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ընդհանուր իրավասության դատարանների քննությանը:


7.3 Կոմերը ծանուցումներ, դիմումներ, բողոքներ և այլ գրություններ և փաստաթղթեր միմյանց կարող են ուղարկել ինչպես փոստային ծառայության միջոցով, այնպես էլ էլեկտրոնային փոստի կամ կողմերի կողմից օգտագործվող հաղորդակցության որևէ հավելվածի միջոցով։


7.4 Ընկերությունը Հոգեբանի և Այցելուի կողմից ուղարկված դիմումներին և բողոքներին պարտավոր է արձագանքել ողջամիտ կարճ ժամկետում՝ բացառապես աշխատանքային օրերին՝ ժամը 10:00-ից մինչև 18:00-ն ընկած ժամանակահատվածում։


7.5 Ընկերությունն իրավունք ունի միակողմանի կերպով փոփոխել և լրացնել սույն Համաձայնագիրը, ինչի մասին կողմերը համարվում են պատշաճ ծանուցված Կայքում դրանց հրապարակման պահից։